Фестивалът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции.

Целта на Фестивала е да направи преглед на постиженията на българската реклама през 2015 и 2016 год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории.

Всички реклами, участващи в конкурса, ще бъдат представени на изложба от 15 до 17 септември в Културен дом “Борис Христов”, Пловдив.

Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 17 септември в Културен дом “Борис Христов” , Пловдив.

 

Условия за участие

 

1. Във Фестивала могат да участват всички реклами и комуникационни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2015 - 28.07.2016 г. и неучаствали в съответната категория в предишни издания на Фестивала.

2. Всяка рекламна форма трябва да е придружена от заявка. Всяка агенция предоставя една декларация, подписана и подпечатана от комуникационната агенция, в която са описани всички заявки, с които агенцията участва във ФАРА. Ако агенцията подава заявки и в творческите, и в медийните категории, тя трябва да представи две отделни декларации.

3. Всички рекламни форми трябва да бъдат подадени най-късно до 29.07.2016 г. и да отговарят на техническите изисквания.

4. Във Фестивала имат право да участват само комуникационни агенции.

5. В творческите категории участниците представят рекламни продукти, създадени в България и реализирани в страната или чужбина.

6. В медийните категории могат да участват агенции, които са създали или реализирали съответните реклами в посочените медийни канали.

7. В медийните категории могат да участват реклами, които са част от международни кампании, при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участващата агенция.

8. Участниците във Фестивала са длъжни да притежават писмено разрешение за участие в конкурса от рекламодателя (собственика на правата), което да бъде предоставено при поискване в срок от 3 дни.

9. Не могат да участват търговски комуникации, по отношение на които са налице наложени санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни органи, и/или за които са образувани производства по реда на приложимото законодателство, както и такива в несъответствие с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Р.България, установено с влязло в сила решение на Етичната комисия.

10. Във ФАРА могат да участват реклами, чиито санкции, наложени от регулаторен орган, не са били потвърдени от съда и са били създадени преди 01.01.2015 г.

11. При получаване на една и съща заявка от повече от една агенция, до участие в конкурса ще бъде допусната агенцията, оторизирана от рекламодателя.

12. Организаторът на Фестивала не носи отговорност за съдържанието на рекламите.

13. Организационният комитет си запазва правото да променя броя или вида на категориите в зависимост от заявките.

14. Техническата комисия има правото по своя преценка да премества заявка от една категория или подкатегория в друга.

15. Рекламата/Комуникационната кампания трябва да е оригинална работа на участника и да не нарушава авторските и сродните права на нейните създатели или на трети лица, включително и при използването на работата по смисъла на т.16. Ако възникне оплакване или претенция, че кампанията е направена от трето лице, при всякакви официални юридически искове участникът трябва да сътрудничи на организаторите в защитата срещу подобни обвинения и претенции. В случай че претенциите на третото лице се окажат основателни, участникът следва да обезщети третото лице, без това да засяга имуществената сфера на организаторите.

16. Подаването на заявката представлява разрешение на участника към организаторите да правят копия, възпроизвеждат, разпространяват, показват и излъчват (по безжичен път или кабел, както и чрез Интернет) творческите материали и информацията за рекламата/кампанията с образователна и промоционална цел.

 

Категории

 

Творчески категории

1. Филм

1.1. ТВ реклама и кинореклама
/В тази подкатегория влизат рекламни клипове и форми (спонсорства, бъгове, заставки и пр.), излъчвани в телевизионен ефир и/или киносалон./

1.1.1. Стоки

1.1.2. Услуги

1.1.3. Социална, политическа, медийна реклама

1.2. Други филмови форми*
/В тази подкатегория влизат други филмови форми (онлайн видео, viral видео и пр.), излъчвани с рекламна цел./

2. Радио реклама
/В тази категория влизат радио клипове, радио спонсорства, радио игри и други форми, излъчвани в радио ефир или в онлайн разпространявани радиа/.

3. Прес реклама
/В тази категория влизат рекламни публикации и форми, публикувани във вестници, списания и/или други тиражни печатни издания./

3.1. Стоки

3.2. Услуги

3.3. Социална, политическа, медийна реклама

4. Out of Home

4.1. Външна реклама
/В тази подкатегория влизат всички стандартно съществуващи и възможни за стандартно наемане формати за външна реклама като: билборди, ракети (city lights), мешове, калкани, плакати, спирки, пейки, градски транспорт, бариери и др./

4.2. Вътрешна реклама 3

/В тази подкатегория влизат всички стандартно съществуващи и възможни за стандартно наемане формати за вътрешна реклама като: free cards, табели, ескалатори, асансьори, реклама в тоалетни, молове, метростанции и др./

4.3. Ambient
/В тази подкатегория влизат всички специално проектирани и създадени за конкретната среда и момент конструкции, носители, инсталации, знаци и специални ефекти, за които не са използвани стандартно съществуващи и възможни за стандартно наемане формати./

5. Дизайн и текст

5.1. Корпоративна и бранд идентичност
/В тази подкатегория влизат всички лога, типографии, знаци, графични стандарти, фирмени материали и др. пряко свързани със създаване на корпоративна и/или бранд идентичност./

5.2. Опаковки и етикети
/В тази подкатегория влизат всички видове опаковки, етикети и всякакви други форми и техники на опаковане и пакетиране./

5.3. Art Direction
/В тази подкатегория влизат всички видове печатни материали (календари, материали за директен маркетинг, брошури, стикери, покани, листовки, продуктови каталози и пр.), фотографии, илюстрации, анимация, видео и 3D форми./

Забележка: В категорията се оценяват визуалните и графични качества на заявката.

5.4. Рекламен текст
/В тази категория влиза всяко използване на текст с рекламна цел, независимо от вида медиа: брошури, каталози, прес и аутдор реклама, радио клипове, ТВ клипове, текстове в уебсайтове или дигитални приложения, др./

6. Digital

6.1. Уебсайтове, микросайтове и мобилни приложения**
/В тази подкатегория влизат всички собствено принадлежащи дигитални форми и формати (owned media) като: уебсайтове, микросайтове, блогове, лендинг страници, промоционални сайтове, приложения, апликации и игри за мобилни устройства и др./

6.2. Онлайн реклама**
/В тази подкатегория влизат всички стандартно наети дигитални форми и формати (bought media) като: банери, брендиране на сайтове, мобилен маркетинг и др./

6.3. Социални медии**
/В тази подкатегория влизат всички дигитални форми и формати, използващи социалните мрежи (earned media) като: социални медии, facebook, приложения за facebook, онлайн PR и др./

6.4. Интерактивна кампания***
/В тази подкатегория влизат всички рекламни кампании, включващи поне две от изброените по-горе подкатегории (6.1, 6.2 и 6.3) или една от изброените подкатегории като водеща медия и друг пряко свързан комуникационен канал. Заявката следва ясно да показва взаимовръзката между отделните елементи. Всички елементи на кампанията трябва да са реализирани до 28.07.2016 год./

7. Събития***
/В тази категория влизат всички видове събитиен маркетинг, корпоративни събития, PR събития, флашмоб, дилърски конференции и други видове перформанси с рекламна цел./

8. One-to-one Communication***
/В тази категория влизат всички форми на директен маркетинг и активации към крайния потребител: всякакъв вид промоции, семплинг механизми, директна поща и т.н./

9. Комуникационна кампания**** 4
/В тази категория влизат всички комуникационни кампании, чиито елементи са излъчени, публикувани и/или организирани до 28.07.2016 год. Под комуникационна кампания, за целите на ФАРА, се разбира набор от координирани помежду си рекламни и промоционални творчески разработки, подчинени на една маркетингова стратегия и една идея, и реализирани в повече от един комуникационен канал./

9.1. Стоки

9.2. Услуги

9.3. Социална, политическа, медийна реклама

*Рекламните форми се представят с видео материал с времетраене до 5 минути. Участникът може да предостави допълнително и видео материал с пълното времетраене на филмовата форма.

**Рекламните форми се представят с видео материал с времетраене до 3 минути.

***Рекламните форми се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 минути.

****Комуникационните кампании се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 8 минути.

Всички заявки, участващи в категории „Комуникационна кампания”, „Интерактивна кампания”, „Оne-to-one Communication” и „Събития” ще се представят пред творческото жури и публиката на Фестивала в Пловдив. Журирането на категории „Филм”, „Радио реклама” и „Digital” ще бъде отворено за всички акредитирани.

 

Медийни категории

 

1. Иновативно използване на традиционни медии

2. Иновативно използване на дигитални медии
/Категорията включва онлайн реклама (банерна реклама, уебсайтове, микросайтове, чатове, имейл маркетинг), социални и маркетинг мрежи (viral игри, блогове, социални сайтове, апликации), мобилна реклама (SMS, MMS, WAP, bluetooth, мобилни апликации), други дигитални медии (игри, screensavers, всякакъв вид апликации за сваляне и др.)/

3. Нови комуникационни канали

 

4. Дигитална кампания
/В категорията могат да участват кампании, които включват поне два вида дигитална реклама от указаните за категория Иновативно използване на дигитални медии. Всички представени елементи на кампанията трябва да са реализирани до 28.07.2016 год. Рекламните форми се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 минути./

5. Медийна кампания
/В категорията могат да участват кампании, включващи използването на минимум 2 комуникационни канала. Всички представени елементи на кампанията трябва да са били излъчени /публикувани, организирани/ до 28.07.2016 год. Рекламните форми се представят с презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 минути. Участниците ще бъдат оценявани колко успешно са интегрирали избраните медии за реализиране на кампанията и трябва да покажат колко добре различните типове медии се допълват, за да представят посланието на марката./

Заявките във всички медийни категории се представят с презентационен борд. 5

 

За категории „Иновативно използване на традиционни медии“, „Иновативно използване на дигитални медии“ и „Нови комуникационни канали“ участниците трябва да попълнят следната информация в презентационния борд:

1. Инсайт, стратегия и идея
Опишете целевата аудитория, към която е насочена комуникацията, целите, инсайта, който доведе до идеята, стратегическия подход, който избрахте.

2. Реализация
Опишете креативното решение, медийната стратегия – използвани канали и взаимодействие между тях.
За категории „Дигитална кампания” и „Медийна кампания” участниците трябва да представят кампанията си като опишат във видеото/презентацията:

1. Инсайт, стратегия и идея
Опишете целевата аудитория, към която е насочена комуникацията, целите, инсайта, който доведе до идеята, стратегическия подход, който избрахте.

2. Реализация
Опишете креативното решение, медийната стратегия – използвани канали и взаимодействие между тях.

3. Ефект от комуникацията
Опишете резултата от комуникационната активност, как тя повлия на потребителските нагласи и отношение.
За категории „Дигитална кампания” и „Медийна кампания” задължителен елемент е и видео материал или презентация на живо с времетраене до 5 минути. Участниците ще представят кампаниите си пред медийното жури и публиката на Фестивала в Пловдив.

 

Класиране и награди

 

При подаване на заявка от името на повече от една агенция предварително трябва да е определено как да се поделят точките между агенциите при получаване на награда или номинация.

При посочени повече от една фирми като „Рекламодател”, предварително трябва да е отбелязано при получаване на награда или номинация в какво съотношение ще се поделят точките между тях.

Във всяка категория по преценка на журито се излъчват финалисти и се присъждат съответния брой награди /злато, сребро и бронз/.

 

Всяка реклама/кампания печели точки според полученото отличие.

Творчески категории

ОтличиeТочки
Злато7
Сребро5
Бронз3
Финалист1
Злато интерактивна кампания8
Сребро интерактивна кампания6
Бронз интерактивна кампания4
Финалист интерактивна кампания2
Злато комуникационна кампания10
Сребро комуникационна кампания8
Бронз комуникационна кампания6
Финалист комуникационна кампания2

Медийни категории

ОтличиeТочки
Злато7
Сребро5
Бронз3
Финалист1
Злато интерактивна кампания8
Сребро интерактивна кампания6
Бронз интерактивна кампания4
Финалист интерактивна кампания2
Злато комуникационна кампания10
Сребро комуникационна кампания8
Бронз комуникационна кампания6
Финалист комуникационна кампания2

Наградата «Агенция на годината» се връчва на участника, събрал най-много точки от всички категории.

Наградата «Рекламодател на годината» се връчва на рекламодателя, събрал най-много точки от всички категории.

Награда “Grand Prix” в рамките на Творческия фестивал на ФАРА

След приключване на втори кръг журиране журито ще определи Grand Prix – награда за една-единствена работа, независимо от категорията, която журито смята не само за най-доброто в българската реклама за годината, но и за пример за подражание за гилдията не само в България.

 

Начин за избиране:

 

  • Всеки член на журито има право да предложи свой фаворит или да се въздържи от номинация, ако смята, че в дадената година липсва работа на световно ниво. Провежда се дискусия за обсъждане на предложените фаворити (ако има такива).
  • Grand Prix се присъжда само и единствено, ако дадена работа получи най-малко 80% одобрение на членовете на журито. Ако повече от една работа получи 80% одобрение, журито продължава да дискутира, докато определи най-силната идея сред тях.
  • Връчването на Grand Prix не е задължително, а е пожелателно. Заявката не получава допълнителни точки в класацията «Творческа агенция на годината».
  • Наградата за Grand Prix е изпращането на съответната заявка за участие в международния фестивал Eurobest, като разходите за участието ще бъдат поети от Българската асоциация на комуникационните агенции.

 

© 2016 Българската асоциация на комуникационните агенции. Всички права запазени.